Code Sketch
frågespelet2
By: Johan
1


1
def huvudstadsspelet={println("välkommen till Frågespelet!") val stad=Map("Sveriges kung"->"Carl Gustav", "Sveriges Huvudstad"->"Stockholm", "Strömmen utanför Norge"-> "Golfströmmen","Sveriges vanligaste träd"-> "Tall", "Maskinen man syre med"-> "symaskin") var länderKvar=stad.keySet def slumpLand=scala.util.Random.shuffle(länderKvar.toVector).head while(!länderKvar.isEmpty){ val land=slumpLand val svar=indata("Vad heter " + land + "?") utdata(s"Du skrev:$svar") if(svar==stad(land)) {utdata("Rätt svar! Du har" +länderKvar.size +"Frågor kvar!") länderKvar=länderKvar - land} else utdata(s"Fel svar. Huvudstaden i $land brjar på ${stad(land).take(2)}...") } utdata("Tack för att du kämpade (Tryck ESC)") } setOutputBackground(black); setOutputTextColor(green); setOutputTextFontSize(30) upprepa(100)(utdata("")) huvudstadsspelet

Your Comment:

Login to post a comment